آرش رئیسیان
منوی سایت

تلاش برای صدور مجوز انتشار ” چسب زخم “

آخرین ساختۀ من که مستندی است به نام چسب زخم مراحل پایانی اتالوناژ را طی می کند و به موازات آن برای اجازه نشر آن از وزرات ارشاد اقدام کرده ام . با این فیلم پروژۀ بسیار مهمی را کلید خواهم زد که دریچه ای جدید را رو به سویم خواهد گشود و در بارۀ آن در آینده پس از پختگی بیشتر و برنامه ریزی دقیقتر اطلاع رسانی خوهم کرد.

کامنت بگذارید