آرش رئیسیان
منوی سایت

بر سر مزار

20141127_120509

در درون قبرها هیچ چیز نیست

همه چیز در قلبهای ماست

ما می آییم تا خویشتن خویش را

در آیینۀ قبرها ببینیم

ما می آییم تا خاطرات ناتمام خود را

زنده کنیم

ما سنگینی تنهایی خویش را با خود می آوریم

و بر قبرها می افکنیم

و سختی سنگ قبرها آنرا به ما پس می زنند

و باز تنها می مانیم

وتنها باز می گردیم

تنهای تنها

ما برای آمرزش مردگان می آییم

زمزمه هایی می کنیم و بازیهایی می سازیم

تا از گناهان خود فرار کنیم

گناه تکرار بیهودگی هایمان

یا گناه گم شدن هویت خویش

و در اندیشۀ سنگ قبری زیبا

برای آینده ای دور یا نزدیک

تا در پناه آن ابدی شویم

غافل از اینکه

در این قبرها هیچ چیز نیست

همه چیز در قلبهای ماست

—————————

ششم آذرماه نود و سه بر سرمزار پدرم

کامنت بگذارید